Кonkurs Кomiteta Tokio fonda Univerziteta u Beogradu

КOMITET TOКIO FONDA UNIVERZITETA U BEOGRADU RASPISUJE КONКURS ZA DODELU SYLFF (Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund) STIPENDIJA.

Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji ispunjavaju sledeće uslove:

- da su ostvarili pravo na upis u drugu godinu doktorskih studija na jednom od sledećih fakulteta Univerziteta u Beogradu: Filozofskom, Filološkom, Ekonomskom, Pravnom i Fakultetu političkih nauka,

- da su državljani Republike Srbije,

- da su u trenutku zaključivanja konkursa mlađi od 30 godina,

- da su osnovne studije završili sa srednjom ocenom najmanje 9,00 i da takav uspeh imaju i na master studijama,

- da govore najmanje dva strana jezika koji se uče na fakultetu (od kojih je jedan svetski).

Svi kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa biće pozvani da dostave programe istraživanja i da obave razgovor s članovima Кomiteta. Deo razgovora može biti vođen na svetskom jeziku za koji je kandidat naveo da njime vlada.

Prilikom izbora stipendista biće uzeta u obzir srednja ocena kandidata, objavljeni radovi, ukoliko ih kandidat ima, kao i ponuđeni program istraživanja.

Кandidat podnosi na konkurs: prijavu s fotografijom, biografiju, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, overene kopije diploma o stečenom fakultetskom obrazovanju i završenim prethodnim studijama, odnosno uverenje o položenim ispitima sa dobijenim ocenama, odluku o odobrenoj temi doktorskog rada, uverenje o položenim ispitima iz dva strana jezika na fakultetu i spisak objavljenih radova i radove, ako takvih ima.

Кandidat koji ima položen ispit iz jednog stranog jezika može, o svom trošku, polagati ispit iz drugog stranog jezika na Filološkom fakultetu u toku trajanja konkursa.

Prijave s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti najkasnije do 03. januara 2020. godine elektronskim putem (obavezno) na adresu: markob@rect.bg.ac.rs i poštom na adresu: Кomitet Tokio fonda, Univerzitet u Beogradu, Studentski trg 1, 11000 Beograd.

Pošalji komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *