Rivne/Rovno

Trinaesti susret u ciklusu „Slovenska i srpska književna fantastika“ u Galeriji Univerzitetske biblioteke. Dejan Ajdačić govori o romanu „Rivne/Rovno“ Oleksandra Irvancja. Razgovor o fantastici spisateljice Mine Todorović sa Tijanom Tropin.

Oleksandr Irvanec ro­đen je 1961. godine u La­vo­vu. Di­plo­mi­rao na mo­skov­skom knji­žev­nom in­sti­tu­tu. Ukra­jin­ski pi­sac, pi­še pe­sme, no­ve­le, dra­me, ro­ma­ne, ko­lum­ne, no­vin­ske član­ke. Je­dan od osni­va­ča po­zna­tog knji­žev­nog kru­žo­ka „Ba-Bu-Ba“. Za­stu­pljen je u ru­skim, polj­skim, ne­mač­kim i ukra­jin­skim an­to­lo­gi­ja­ma. Pre­vo­đen na en­gle­ski, ne­mač­ki, fran­cu­ski, šved­ski, polj­ski, ru­ski, be­lo­ru­ski, srp­ski i hr­vat­ski je­zik.

Sreda, 29. maj 2019. godine u 18 časova

Pošalji komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *