Stipendije za studente

Konkurs za dobijanje stipendija za besplatne studije u Rusiji

Ministarstvo visokog obrazovanja i nauke Rusije i Rosotrudničestvo objavljuju konkurs za prijem državljana Republike Srbije i sunarodnika koji stalno žive u Srbiji, na školovanje u 2020/2021. akademskoj godini o trošku federalnog budžeta (kvota) u obrazovnim institucijama za visoko obrazovanje u Ruskoj Federaciji.

Studenti imaju mogućnost da:

  • Nastave školovanje odmah posle sticanja prethodnog obrazovanja (srednja škola, visoka škola, fakultet)
  • Studiraju besplatno
  • Dobijaju novčanu stipendiju (u iznosu od 1.300 rublja i više u zavisnosti od regiona i određenog fakulteta) bez obzira na akademski uspeh
  • Budu smešteni u studentskom domu

Odabir kandidata za školovanje vrši  se u dve etape.

I Etapa.  Odabir kandidata za školovanje vrši Rosotrudničestvo (Ruski centar za nauku i kulturu u Srbiji).

U prvoj etapi konkursa kandidati treba da koriste elektronsku formu apliciranja na informacionom sistemu http://edu.rs.gov.ru  i prilože u skeniranoj formi uz elektronsku prijavu sledeća dokumenta:

1) Popunjenu anketu-prijavu, sa priloženom fotografijom u boji.

U slučaju da polja obeležena  kao obavezna ne budu popunjena, Ministarstvo obrazovanja i nauke Rusije neće razmatrati dokumentaciju kandidata.

Anketa treba da bude  prvo popunjena na sajtu, zatim odštampana, potpisana skenirana i priložena u odgovarajućem polju prijave

2) Kopiju prve strane pasoša (stranice koje se čitko vide i sadrže podatke relevantne za pripremu pozivnog pisma) i prevoda na ruski jezik od strane ovlašćenog sudskog tumača.

Pasoš treba da važi  najmanje  1,5 godinu od momenta potencijalnog izdavanja vize za studiranje u Rusiji ( mart 2022.g. i duže);

3) Kopiju lekarske potvrde o odsustvu HIV infekcije i bolesti SIDA;

4) Kopiju dokumenta iz medicinske ustanove zemlje prebivališta kandidata kojim se potvrđuje odsustvo medicinskih kontraindikacija za školovanje  u Ruskoj Federaciji (u Srbiji potvrda se izdaje od strane lekara opšte prakse nadležnog Doma zdravlja na osnovu  sistematskog pregleda, u Domu zdravlja „Medicina rada“, u studentskoj poliklinici ili od strane privatne poliklinike) ;

5)  Kopiju dokumenta o obrazovanju i dodatak sa ocenama uz diplomu;

6) Kopiju uverenja o položenim ispitima (ocene), ako kandidat još nije završio studiranje;

7) Spisak objavljenih naučnih radova (ukoliko postoje) i teze za kandidate koji upisuju doktorski studije;

8) Po želji može da se  priloži i motivaciono pismo, pismo-preporuka i/ili podrške (mogu da budu na ruskom ili engleskom jeziku, nije potreban prevod kod sudskog tumača),  kopije nekih drugih zahvalnica, diploma, sertifikata i sl.

Pažnja!

U slučaju da kandidat nema dokumenta o obrazovanju, kandidat dostavlja poslednje uverenje o položenim ispitima sa ocenama iz obrazovne ustanove u kojoj završava svoje školovanje.

Za učenike srednjih škola potrebno je priložiti  svedočanstva  sa ocenama za 3  prethodno završena razreda i takođe ocene za prvo polugodište  poslednjeg 4. razreda.

Za studente 4. godine osnovnih studija potrebno priložiti potvrdu o položenim ispitima zaključno sa posljednjim zimskim ispitnim  rokom i potvrdu o količini preostalih ispita do kraja studija (do sticanja diplome).

 

Sva dokumenta moraju biti prevedena na ruski jezik i overena od strane sudskog tumača.

Prilikom aplodovanja dokumenata  na sajtu http://edu.rs.gov.ru potrebno skenirati original dokumenta i prevod na ruski jezik.

U slučaju neispunjavanja bar jednog od zahteva, inostrani državljanin gubi pravo da se školuje u Ruskoj Federaciji, i njegova dokumentacija neće biti razmatrana.

Treba uzeti u obzir da pri popunjavanju prijave (Napravlenie podgotovki) šifra i naziv studijskog smera koje kandidat bira mora strogo da odgovara spisku studijskih smerova koji su objavljeni na sajtu www.russia-edu.ru

Kandidat ima pravo da samostalno izabere mesto svog budućeg školovanja i ima pravo da navede maksimalno do 6 visokoškolskih ustanova, ali ne više od dve u jednom federalnom okrugu. Ne dozvoljava se navođenje samo jedne obrazovne ustanove. Preporučuje se da kandidat ne navodi manje od tri visokoškolske ustanove.

U slučaju da nijedna od navedenih u anketi-prijavi obrazovnih institucija  zbog nekih razloga ne odabere kandidata kao svog budućeg studenta, pravo konačne odluke o određivanju osnovnog mesta studiranja  ima Ministarstvo obrazovanja i nauke Rusije.

Kandidat će dobijati informaciju o toku razmatranja njegovog zahteva.  Zbog toga je obavezno  da se u anketi-prijavi obavezno navede ispravna  elektronska adresa.

Strani državljani koji ne vladaju dobro ruskim jezikom imaju pravo na obuku na pripremnim odeljenjima ili pripremnim fakultetimadržavnih obrazovnih institucija po dodatnim opšteobrazovnim programima koji omogućavaju pripremu za usvajanje profesionalnih obrazovnih programa na ruskom jeziku, takođe za račun federalnog budžeta, sa isplatom stipendija navedenim građanima (u toku celokupnog perioda školovanja, nezavisno od postignutih rezultata). Rok obuke na pripremnom fakultetu ili pripremnom odeljenju iznosi  jednu godinu, i ona ne ulazi u trajanje školovanja po osnovnim stručnim obrazovnim programima. Takvi kandidati moraju obavezno da navedu neophodnost obuke na pripremnim odeljenjima (fakultetima).

Raspodelu takvih kandidata po ruskim obrazovnim ustanovama u cilju obuke na pripremnom odeljenju (fakultetu) vrši Ministarstvo obrazovanja i nauke Rusije u saradnji sa federalnim organima vlasti u čijoj nadležnosti  su obrazovne institucije.

Kandidati koji konkurišu na smer grupe „Umetnost i kultura“ moraju da prođu dodatna testiranja kreativnih sposobnosti direktno u obrazovnim institucijama na koje žele da se upišu. Pri tome o konkretnim rokovima dodatnih testiranja kreativnih sposobnosti u obrazovnim institucijama treba da se raspitaju i zakažu sami i o svom trošku polažu  dodatne ispite i testiranja u Rusiji (ako nije predviđen drugi način polaganja ispita).

Informacije o datumima dodatnih testiranja kreativnih sposobnosti u drugim obrazovnim institucijama nalaze se na sajtovima datih institucija.

Detaljnije informacije o spisku smerova na kojim se pri prijemu na osnovne i specijalističke studije mogu sprovoditi dodatna testiranja kreativnih sposobnosti i (ili) profesionalne orijentacije nalaze se na sajtu http://minobrnauki.rf i u informacionom sistemu na www.russia-edu.ru.

Kandidati koji apliciraju za programe specijalizacije u medicini (ordinatura) moraju obavezno da vladaju ruskim jezikom u obimu koji je dovoljan za praćenje nastave na obrazovnom programu (B2). Takvi kandidati se ne raspoređuju na pripremna odeljenja.

Dokumentacija koja nije kompletirana u skladu sa ruskim zahtevima, nije prevedena na ruski jezik i nema pečat sudskog tumača neće biti razmatrana.

Državljani Srbije, koji su se i ranije školovali u Ruskoj Federaciji, a koji završavaju školovanje u tekućoj školskoj godini i žele da ga produže na sledeći nivo stručnog obrazovanja, za produženje školovanja u okviru opšte kvote za Srbiju za 2020. godinu treba da prođu izbor u skladu sa zahtevima navedenim u ovom pismu.

Rok  za predaju dokumentacije je  1. mart 2020. godine.

 

II Etapa. U skladu sa rezultatima konkursa i prema uslovima, koji utvrđuje komisija koja se sastoji od predstavnika  Rossotrudničestva u Srbiji, ambasade Ruske Federacije u Srbiji, i predstavnika Ministarstva obrazovanja, nauke i tehnološkog razvoja Srbije, a takođe na osnovu analize i obrađivanja  podataka, spisak odabranih kandidata  Rossotrudničestvo šalje Ministarstvu obrazovanja i nauke Rusije u cilju sprovođenja druge etape konkursa.

Odabir stranih državljana, koje je preporučila Srbija u 2020/2021. akademskoj godini,  vrši  Ministarstvo obrazovanja i nauke Rusije u saradnji sa  ruskim obrazovnim ustanovama uz pomoć Informaciono-analitičkog sistema formiranja i raspoređivanja kvota.

Stranim državljanima (specijalistima sa visokim obrazovanjem) koji se upisuju na školovanje po programu dodatnog stručnog obrazovanja (povećavanje profesionalnih kvalifikacija) državna akademska stipendija se ne isplaćuje.

Troškove prevoza kandidata do mesta školovanja, dobijanja polise dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja snosi sam kandidat i (ili) sponzor.

Konsultacije možete da dobijete na tel. broj : 011  2642-178

e-mail: ruskidomkvota@mail.ru

Detaljna informacija o uslovima konkursa, studiranja i smeštaja:  https://russia.study

Minobrnauki Rossii – minobrnauki.rf

Rossotrudničestvo – http://rs.gov.ru/

Rosobrnadzor (voprosы priznaniя inostrannыh dokumentov ob obrazovanii) – http://obrnadzor.gov.ru

Konsultacije   u «Ruskom domu», ul. Kraljice Natalije 33, Beograd

21. januara  od 10.00 do 12.00

28. januara  od 14.00 do 16.00

31. januara  od 16.00 do 18.00

06. februara  od 10.00 do 12.00

11. februara  od 14.00 do 16.00

17. februara  od 16.00 do 18.00

25. februara  od 10.00 do 12.00

Program stipendija za mlade istraživače COIMBRA za 2020. godinu

Otvoren je poziv za prijavu za stipendije COIMBRA grupe za kratkoročne istraživačke boravke; rok za prijavu: 31. mart 2020.
Univerziteti COIMBRA grupe nude mladim istraživačima mogućnost da, tokom kratkoročnog stipendiranog boravka na nekom od univerziteta članica grupe, sprovode deo svog istraživačkog rada.

Stipendije su finansirane od strane univerziteta članica COIMBRA grupe koji učestvuju u ovom programu.

Profil kandidata:

Rođeni 1. januara 1985. godine ili kasnije
Postdoktoranti i akademsko osoblje zaposleno na univerzitetima u Srbiji (neke institucije mogu ponuditi mogućnosti za boravak i studentima doktorskih studija)
Važna napomene:

Кandidati mogu odabrati samo jednu instituciju. Ukoliko se istovremeno prijavite za više institucija, vaša prijava neće biti smatrana validnom.
Кandidati moraju navesti ime i kontakt podatke akademskog supervizora na univerzitetu domaćinu i dostaviti dokaz o prihvatanju (pismo ili imejl), koje aplouduju u prijavni formular.
Period boravka na odabranoj instituciji dogovarate sa akademskim supervizorom sa odabranog univerziteta.
Univerziteti koji učestvuju u programu u 2020. godini su:

University of Granada (Spain)
Кarl Franz University of Graz (Austria)
University of Heidelberg (Germany)
Alexandru Ioan Cuza University of Iasi (Romania)
Jagiellonian University Кrakow (Poland)
КU Leuven (Belgium)
University of Padova (Italy)
University of Poitiers (France)
University of Salamanca (Spain)
University of Siena (Italy)
Rok za prijavu: 31. mart 2020. godine

Onlajn prijavni formular možete naći ovde.

Tekst poziva za 2020. godinu možete naći ovde.

STIPENDIJE FULBRAJT PROGRAMA

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji objavila je konkurs za Fulbrajtov istraživački program za studente doktorskih studija, kao i konkurs za Fulbrajtov diplomski studijski program za školsku 2021-2022. godinu.

Fulbrajtov diplomski studijski program omogućava mladima iz Srbije da studiraju godinu dana ili duže na američkim univerzitetima kako bi nastavili master studije.

Fulbrajtov nenaučni istraživački program za doktorande omogućava studentima doktorskih studija univerziteta u Republici Srbiji da sprovode istraživanje u vezi sa njihovom doktorskom tezom na nekom od američkih univerziteta.

Stipendije u trajanju od 6 do 9 meseci pokrivaju školarinu i naknade na izabranom američkom univerzitetu, mesečnu nadoknadu za troškove života, zdravstveno osiguranje i troškove međunarodne avio karte.

Rok za dostavljanje prijava na konkurs je 31. mart 2020. godine.

Fulbright Non-Degree Research Program for Doctoral Students

Fulbright Graduate Study Program

KONKURS VLADE RUMUNIJE ZA DODELU STIPENDIJA STUDENTIMA OSNOVNIH, MASTER I DOKTORSKIH STUDIJA

Vlada Rumunije raspisala je konkurs za dodelu stipendija studentima osnovnih, master i doktorskih studija.

Stipendija se sastoji od besplatne školarine i smeštaja, kao i mesečne stipendije isplaćene u rumunskoj valuti u iznosu od 65 evra za studente osnovnih studija, 75 evra za studente master studija i specijalizacije i 85 evra za studente postdiplomskih studija. Stipendije ne pokrivaju hranu, međunarodni i lokalni prevoz. Kandidati moraju biti spremni da lično podrže sve druge dodatne troškove.

Prijavne formulare kao i prateću dokumentaciju poslati na adresu: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd, 6. sprat, krilo C, kancelarija 24 – sa naznakom „Za stipendije Vlade Rumunije za 2020/2021. godinu“.

Rok za dostavljanje prijava na konkurs je 2. mart 2020. godine.

Kontakt mejl adresa u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja:

jelena.pazun@mpn.gov.rs.

Detaljnije informacije

Prijavni formulari

Propozicije konkursa

Lista dostupnih univerziteta

KONKURS FONDA ZA MLADE TALENTE RS ZA STIPENDIRANJE NAJBOLJIH STUDENATA

Fond za mlade talente Republike Srbije raspisao je 23. decembra 2019. godine Konkurs za stipendiranje do 950 najboljih studenata završne godine osnovnih akademskih studija i do 460 studenata završne godine master akademskih studija sa visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija, za školsku 2019/20. godinu.

Konkurs je namenjen studentima završne godine osnovnih, integrisanih i master akademskih studija na visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija. Uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju su:

- da su državljani Republike Srbije ili da imaju status izbeglice;

- da imaju prebivalište u Republici Srbiji, odnosno boravište – za lica koja imaju status izbeglice;

- da su u školskoj godini za koju se konkurs raspisuje upisani u završnu godinu osnovnih akademskih studija ili master akademskih studija ili integrisanih akademskih studija fakulteta i univerziteta čiji je osnivač Republika Srbija;

- za studente završnih godina osnovnih akademskih studija i integrisanih akademskih studija da im je prosečna ocena najmanje 8,50 u toku prethodnih godina studija, a za studente master akademskih studija da im je prosečna ocena najmanje 8,50 sa osnovnih akademskih studija;

- da su položili sve ispite sa svih prethodnih godina studija;

- da nisu navršili 25 godina života – za studente osnovnih akademskih studija, odnosno da nisu navršili 27 godina života – za studente master akademskih studija i studente integrisanih akademskih studija

Tekst konkursa, model prijave, izjavu o saglasnosti za pribavljanje podataka, primer ovlašćenja za potpisivanje ugovora i model ugovora o stipendiranju mogu se preuzeti na sajtu Fonda za mlade talente.

Konkurs je otvoren do 24. januara 2020. godine.

Fond za mlade talente Republike Srbije je od avgusta 2008. godine, od kada je pod okriljem Ministarstva omladine i sporta, do danas dodelio preko 29.800 nagrada i stipendija studentima i učenicima srednjih škola u vrednosti od 7,9 milijardi dinara, među kojima je 12.399 stipendija studentima završne godine osnovnih i master akademskih studija na visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija.

Detaljnije informacije

Stipendije Kraljevine Maroko

Marokanska agencija za međunarodnu saradnju Ministarstva inostranih poslova Kraljevine Maroko dodeljuje stipendije za osnovne, master i doktorske studije iz oblasti nauke, tehnike i ekonomije.

Studije su na francuskom ili arapskom jeziku.

Rok za prijavu: 31. jul 2019.

Svu dokumentaciju i prijavni formular poslati na adresu: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Nemanjina 22-26, Sektor za visoko obrazovanje, krilo C, 6. sprat, kancelarija br. 24, sa naznakom : Za konkurs „Stipendije Kraljevine Maroko za 2019/20. godinu“

Tekst konkursa na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije možete pogledati ovde.

Propozicije konkursa možete pogledati ovde.

Prijavni formular možete pogledati ovde.

Međunarodni program stipendija Bajer fondacije

Međunarodni program stipendija Bajer fondacije namenjen je studentima i istraživačima u oblasti prirodnih i medicinskih nauka, kao vid podrške mladim talentima za sprovođenje studijskih ili istraživačkih projekata u inostranstvu.

Stipendije se dodeljuju studentima i mladim profesionalcima (do 2 godine nakon završetka studija) koji žele da sprovode studijske ili istraživačke projekte u Nemačkoj.

Program stipendija Bajer fondacije sastoji se od 5 programa stipendija:

  1. Oto Bajer - Stipendije za oblast prirodnih nauka

Namenjene studentima i mladim profesionalcima u oblasti biologije, molekularne biologije, bioinženjeringa, bioinformatike, hemije, biohemije, farmaceutske i kompjuterske nauke.

  1. Karl Duizberg - Stipendije za oblast medicine

Namenjene studentima i mladim profesionalcima u oblasti medicine, veterine, medicinskog inženjeringa, javnog zdravlja i zdravstvene ekonomije.

  1. Kurt Hansen – Stipendije za studente biologije i hemije (do nivoa master studija). Fokus je na studijskim projektima, praksama, letnjim kursevima, kao i dodatnim kursevima.
  2. Džef Šel - Stipendije za oblast agro nauka

Namenjene studentima i mladim profesionalcima u oblasti agronomije, zelene biotehnologije, održivog razvoja i nauka o zaštiti životne sredine

  1. Herman Strenger – stipendije za neakademski sektor

Pripravnici i mladi profesionalci u neakademskom sektoru mogu konkurisati za projekte, prakse, dodatne kurseve u sledećim oblastima: Karijere u zdravstvu, Tehnička ili naučna zanimanja, Poslovna administracija.

Kandidati koji žele da apliciraju za ovu stipendiju moraju imati istraživački projekat koji žele da sprovode u Nemačkoj i moraju biti prihvaćeni za studijski/istraživački boravak na željenoj instituciji u Nemačkoj.

Važan uslov za dobijanje stipendije je da predloženi projekat mora biti inovativan i internacionalan.

Rok za prijavu: 14. jul 2019. godine

Više informacija o načinu prijave i potrebnim dokumentima možete naći ovde.

Onlajn prijavni formular možete naći ovde.

Više informacija o ovom programu stipendija možete naći na zvaničnom sajtu programa.

Hubert H. Humphrey Fellowship Program za akademsku 2020/2021

Stipendija podrazumeva boravak u SAD u trajanju od 10 meseci za akademsku 2020/2021. godinu.

Ciljna grupa su stalno zaposleni u Republici Srbiji , sa univerzitetskom diplomom i znanjem engleskog jezika.

Prijavljivanje se vrši tako što kandidati treba da se prijave onlajn putem sajta https://apply.iie.org/huberthhumphrey.

Potom svu konkursnu dokumentaciju poslati na adresu :
U.S. Embassy Belgrade , Public Affairs Section , Hubert H. Humphrey Fellowship Program, Bulevar Кneza Aleksandra Кarađorđevića 92 , 11000 Belgrade

Detaljnije informacije pogledajte ovde: http://www.mpn.gov.rs

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije objavilo je sledeće programe za dodelu stipendija, za akademsku 2019/20 godinu:

Jagielonski univerzitet iz Krakova dodeljuje stipendije Fonda kraljice Jadvige

Stipendije su namenjene akademskom osoblju i studentima doktorskih studija iz zemalja Istočne i Centralne Evrope, bivših zemalja SSSR-a i zemalja Balkana, koji su ostvarili zapažene naučnoistraživačke rezultate i koji žele da sprovode svoje istraživačke projekte u Krakovu.

Istraživanje treba da bude sprovedeno u istoj godini u kojoj se kandidat i prijavio za stipendiju.

Rok za prijavu: 15. jun 2019. godine

Stipendija iznosi 1500 zlota mesečno. Stipendistima će biti obezbeđen smeštaj u dvokrevetnim sobama studentskom domu, kao i osnovno zdravstveno osiguranje.

Prijavu poslati na adresu:

Competency Development Office of the Jagiellonian University

Gołębia 24, pok. 16, 31-007 Kraków, Poland

Više informacija o stipendiji, kao i spisak potrebne dokumentacije za prijavu možete naći ovde.

Program stipendija Nemačke fondacije za životnu sredinu (Deutsche Bundesstiftung Umwelt)

Program stipendija Nemačke fondacije za životnu sredinu (Deutsche Bundesstiftung Umwelt) pruža podršku mladim istraživačima svih akademskih profila koji se bave ekologijom i zaštitom životne sredine.

Program DBU stipendija namenjen je diplomcima iz Centralne i Istočne Evrope (master diplomcima ili master studentima pri kraju studija) i studentima doktorskih studija za istraživački boravak u Nemačkoj, u organizacijama kao što su fakulteti, instituti, privatne kompanije, ministarstvo i sl. Ovaj program stipendija obuhvata najširi spektar struka, uz uslov da je predlog projekta u oblasti zaštite životne sredine, ekologije, održivog razvoja, klimatskih promena, obnovljivih izvora energije.

Godišnje se dodeli do 60 stipendija, a period stipendiranja je od 6 do 12 meseci.

Mesečna stipendija u iznosu od 1250 evra, pokriveni troškovi zdravstvenog osiguranja, kao i intenzivni kurs nemačkog jezika pre početka boravka na instituciji domaćinu.

Rok za prijavu: 01. avgust 2019.

Početak studijskog boravka: februar 2020.

Informacije o stipendijama dostupnim za Srbiju možete pronaći ovde.

Brošuru programa na srpskom jeziku možete naći ovde. Informacije na srpskom  jeziku možete naći i ovde.

Više informacija o ovom programu stipendija možete naći na zvaničnom sajtu programa.

Kontakt za više informacija: dr Ana Petrović, koordinator DBU programa za Srbiju – borisavljevic.ana@gmail.com

Ministarstvo trgovine NR Kine

Stipendije se odnose na master i doktorske studije. Namenjene su osobama do 45 godina starosti i to javnim službenicima u vladinim sektorima, akademskim osnovama univerziteta i istraživačkih institucija. U pitanju su 2 tipa stipendija :
- Prvi tip podrazumeva direktan upis na kineske univerzitete i obuhvata 38 programa na 33 univerziteta;
- Drugi tip podrazumeva specijalan planirani program regrutovan preko Saveta za stipendiranje u Кini (CSC) i obuhvata 328 programa na 26 univerziteta

Detaljnije informacije: http://www.mpn.gov.rs

Nacionalni program stipendija Republike Slovačke

Program finansira Ministarstvo obrazovanja, nauke, istraživanja i sporta Slovačke Republike kao vid podrške mobilnosti studenata, doktoranada, univerzitetskih profesora, istraživača i umetnika za boravak na visokoobrazovnim institucijama i istraživačkim organizacijama u Slovačkoj.

Rok za prijavu: 30. april 2019. godine (do 16 časova)

Profil kandidata:

studenti master akademskih studija, kao i studenti koji su u vreme prijave završili bar 2 i po godine studija na istom studijskom programu,
studenti doktorskih studija,
univerzitetski profesori, istraživači i umetnici koji su pozvani od strane institucije iz Slovačke.

​Trajanje mobilnosti:

studenti integrisanih i master akademskih studija – 1 - 2 semestra ili 1 – 3 semestra (ako je godina podeljena na 3 semestra)
studenti doktorskih studija – 1 - 10 meseci
univerzitetski profesori, istraživači i umetnici – 1 – 10 meseci

Stipendijom su pokriveni troškovi života (visina stipendije zavisi od nivoa kandidata), kao i paušala na konto troškove puta za studente i doktorande.

Prijava se vrši na adresi: www.scholarships.sk.

MEXT 2020 - Stipendije Vlade Japana

POSTOJE DVE KATEGORIJE STIPENDIJA:

- STIPENDIJE ZA OSNOVNE STUDIJE U JAPANU
Detaljne informacije o stipendijama i formulare možete preuzeti na: https://www.studyjapan.go.jp/…/smap_stopj-applications_unde…

- STIPENDIJE ZA ISTRAŽIVAČE/POSTDIPLOMCE
Detaljne informacije o stipendijama i formulare možete preuzeti na: https://www.studyjapan.go.jp/…/smap_stopj-applications_rese…

KONKURS JE OTVOREN DO 24.05.2019.
OSTALE INSTRUKCIJE NA: https://www.yu.emb-japan.go.jp/itpr_sr/konkursi_2.html

Stipendije Diplomatske akademije MIP Ruske Federacije

Stipendije su dostupne za pohađanje doktorskih studija u sledećim oblastima:

Istorijske nauke i arheologija (Specijalnost: Istorija međunarodnih odnosa i spoljne politike)
Ekonomija (Specijalnost: Ekonomija sveta)
Pravo (Specijalnost: Međunarodno pravo. Evropsko pravo)
Političke nauke (Specijalnost: Politički instituti, procesi i tehnologije. Politički problemi međunarodnih odnosa, globalnog i regionalnog razvoja)
Rok za prijavu: 10. jun 2019.

Prijavnu dokumentaciju dostaviti na adresu: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja , Nemanjina 22-26, Sektor za visoko obrazovanje, krilo B, 4. sprat, kancelarija br. 13, sa naznakom Za konkurs „Stipendije Diplomatkse akademije MIP Ruske Federacije“.

Školovanje je besplatno u skladu sa odlukom predsednika Rusije o pripremi stranih državljana, a prijemni ispiti i nastava odvijaju na ruskom jeziku.

Кontakt osoba u Ministarstvu prosvete nauke i tehnološkog razvoja: jelena.pazun@mpn.gov.rs

 

Stipendije Arapske Republike Egipat

Dostupne su:

2 stipendije za studije pravnih nauka i 1 stipendija za studije arapskog jezika
4 stipendije Al Azhar Al Sharif za osnovne studije
Neophodno je osnovno poznavanje arapskog jezika.

Rok za prijavu: 01. avgust 2019.

Detaljnije informacije: http://www.mpn.gov.rs/konkursi-i-javni-pozivi/o-konkursi/

Stipendije Univerziteta Luksemburga za master studije

Stipendije su dostupne za pohađanje master studija u trajanju od 10 meseci i finansirane su od strane Ministarstva spoljnih poslova Luksemburga.

Stipendije su dostupne za sledeće studijske programe:

Interdisciplinary Space Master
Master of Science in Civil Engineering - Megastructure Engineering with Sustainable Resources
Master of Science in Engineering - Sustainable Product Creation
Master in Mathematics
Master of Science in Physics
Master in Information and Computer Sciences
Više informacija o ovim master programima i načinu prijave za svaki master program možete naći ovde.

Rok za prijavu: 26. april 2019.

Prijave se podnose tako što se nakon popunjene aplikacije tj. prijavnog formulara koji se nalazi na sajtu Univerziteta, sva propratna dokumentacija pošalje na e-mail: maee.scholarship@uni.lu

Stipendija pokriva mesečnu novčanu naknadu u iznosu od 500 evra, kao i besplatan smeštaj u studentskom domu tokom trajanja master programa.

Propozicije konkursa na engleskom jeziku možete pogledati ovde.

Stipendije Кorejskog univerziteta umetnosti za osnovne i master studije

Stipendije su namenjene umetnicima, a stipendija uključuje avionsku kartu, mesečnu naknadu tokom programa, kurs korejskog jezika, školarinu i zdravstveno osiguranje.

Rok za prijavu: 31. maj 2019.

Informacije o konkursu možete pogledati ovde.

Propozicije konkursa možete pogledati ovde.

Prijave i svu potreban dokumentaciju poslati direktno poštom na adresu: Attn. AMA Manager, M505, Office of External Affairs 146-37, 32gil, Hwarang-ro, Seongbuk-gu,Seoul, 02789, Republic of Кorea

Stipendija Vlade Rumunije (Ministarstvo nacionalnog obrazovanja)

- 2 stipendije za celokupne ili parcijalne univerzitetske studije;
- Do 20 meseci/ stipendija za specijalizaciju, post-univerzitetske i doktorske studije, u frakcijama u trajanju od 3 do 9 meseci;

Rok za apliciranje 01.07.2019. za stipendije

Prijavljivanje se vrši slanjem celokupne dokumentacije na adresu :
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ,
Nemanjina 22-26, Sektor za visoko obrazovanje, krilo B, 4. sprat, kancelarija br. 13
Sa naznakom : Za konkurs „Stipendije Vlade Rumunije“.

Кontakt osoba u Ministarstvu prosvete nauke i tehnološkog razvoja: jelena.pazun@mpn.gov.rs

Internet stranica za odabir fakulteta i prijavu https://www.edu.ro/institutii%20inv_superior%20de%20stat%20civile

Pošalji komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *